نام کاربری:    رمز عبور:
250. بارالها! ياريمان ده تا ثمره وجود زنهای ما که فرمودهاي: «زنان شما کشتزار شمايند»،47 روح و رياحين بهشتي، يعني فرزندان مطهر و منوّر باشد.

***

251. خداوندا! عنایات کریمانه و تفضلات رحیمانهات را شامل حال ما گردان تا از پیروان استوار و راسخ حضرت امام خميني(س)باشیم و بتوانیم مهمترين خدمت را به جامعه انقلابیمان که همان تلاش در مسير معرفت و معنویت است، به انجام رسانيم.

***

252. پروردگارا! مرحمتي فرما كه اوّل خودمان را بشناسیم و سپس به مقام زن پیببریم و در این شرايط وانفسای امروز، خودمان و اهلمان را در قلعه مستحكم ولايت از شرّ خطرات شيطاني حفظ نماييم.

***

253. خداوندا! توفيق بهرهمندي از «اَحسَنُ الحَديث»48 را كه توسط روح القدس نازل شده، به ما عنايت فرما تا از جمله هدايتيافتگان رحماني كه تنها از بهترين قول پيروي ميكنند،49 گرديم.

***

254. انشاءالله به عنایت الهي بتوانيم از زمين اسفل عالم جمادی، نباتی و حیوانی بيرون بياييم و به آسمان اعلاي نوراني، روحاني و زيبايي پربکشیم و از طريق آفتاب محمدي و مهتاب علوي و زهره درخشنده فاطمي، به دو ستاره فرقدین حسن و حسين(ع)برسيم.

***

255. الها! اي خداي رحمان و رحيم! ما را از محبان و عاشقان ولايت قرار ده تا از کلماتی که آورندهاش روح القدس است، به ما تعليم نمايد و بتوانيم تشخيصدهنده حق و باطل باشیم.

***

256. در این سال نو50 اميدوارم همانگونه که خداي رحمان به واسطه نسیم بهاریاش جسمهای ما را جاني دوباره ميبخشد، به واسطه نسیم روح و ریاحین بهشتیاش نيز ارواح ما را حياتي ديگر ببخشد.

***

257. پروردگارا! ما را از اسماي خودمان فاني نما و جلوه تام اسماي رحمانی و رحیمیات قرار ده!

***

258. خداوندا! در این سال نو51 الطاف كريمانهات را شامل حال ما بگردان و عيدي ما را نيل به كمال و جمال مطلق از دو راه ابرار و مقربان قرار ده! گروهي به عنوان ابرار، اهل خوف و حزناند و قليلي به نام مقربان هيچ ترس و اندوهي ندارند.

***

259. انشاءالله از فيوضات نور و روح بهرهمند شويم؛ نور و روحي که تا طلوع صبح قيامت براي سلامتي نازل ميشوند؛ «سَلامُ هِیَ حَتّی مَطلَعِ الفَجر.»52

***

260. بارالها! عنایتي فرما كه به واسطه نور مقدست، روح را كه وجود انسان کامل است، بيابیم و از این دو ارزندهترین حقیقت هستی، بينصيب نمانيم.

***

261. انشاءالله در پرتو آیات نورانی خدای رحمان و رحیم، شب قدر خودمان را كه مرآت همه حقایق الهي و جلوهگاه ذات رحماني است، بیابیم که فرموده: «رخساره ما آینه حضرت مطلق/ آئينه ما جلوهگه ذات محقق.»53

***

262. اميدوارم به فضل خداي رحمان و رحيم بتوانیم در پرتو تسليم به ولیاي از اولياي الهی، به ایمان و آرامش كامل برسیم و در مسير عالم لطافتو زیبایی همراه او باشيم.

***

263. اي خداي رحمان! ما را در مسير ايمان به ولايت قرار ده تا از عالم بهيميت كه اكثر مردم گرفتار آن هستند،54 دور شويم و در راه نيل به جمال مطلق، از هادي صراط حميد پيروي نماييم.

***

264. انشاءالله خداوند رحمان این عنایت را به ما داشته باشد كه از ظلمات جهل و غفلت خارج و به نور ایمان و معرفت وارد شويم كه فرمود: «يُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ إلَی النُّور.»55

***

265. اميدوارم خداوند رحمان به این حقیر توفيق دهد تا بتوانم آیات نورانی قرآن را با زبان حق برای شما بيان کنم، نه با زبان علم؛ چرا كه علم، بزرگترين حجاب است؛ «اَلعِلمُ هُوَ الحِجابُ الأكبَر.»56

***

266. پروردگارا! عنایتي فرما تا بتوانیم از جوانمردان و شیعیان خاص علی بن ابیطالب(ع)باشيم و توسط علم و عقل الهي به ملأ اعلا راه يابيم و زیبارویان روحانی و نورانیان قدسي را بشناسیم.

***

267. انشاءالله به فضل و مدد ربوبي از گروه متقین قرار گيريم و در بهشت نعيم نزد پادشاه مقتدر روزيخوار باشيم و بر تختهاي باشكوه به یکدیگر نظارهكنيم.

***

268. اي پروردگار رحيم! ما را از بندگان صديق و مخلصت قرار ده تا در سايه عمل به كتابي كه سراسر نور است، در مكتب انسان كامل به کمال و جمال مطلق راه يابيم و همچون مقربان، طاووس زيباروي بهشت شویم.

***

269. خداوندا! به ما توفيق ده تا در پرتو عشق و معرفت بتوانیم شکرگزار مربی و پرورشدهنده الهیمان باشیم كه همانا شکر او، شكر خدا است.

***

270. عزیزانم نیمههای شب بیدار شوید، وضویی بگیرید و در گوشهای خلوت، عارفانه و خالصانه سر به آسمان برداريد و بگویید: خدایا! بارالها! میخواهم هدایت شوم، میخواهم انسان بشوم؛ انساني که در آخرت مرا بپذیری و با عشق و صفا از محضرت درخواست ميكنم كه نجاتم دهي!

***

271. اي خداي صورتبخش! از تو ميخواهيم كه در پرتو توجه و عشق به انسانهاي كامل كه گلهاي بهشتياند، ما نيز از گلهاي زيبا و خوشبوي بهشتي شويم تا نغمهسرایی بلبلان و زيبايي پروانهها را به نظاره بنشينيم.

***

272. اميدوارم از فقراء الیالله باشیم و خداوند ما را نيازمند آب كوثر قرار دهد؛ چرا كه تا داراي كوثر نگرديم، از گروه بهائم خارج نميشويم و در مسير كمال مطلق مورد آزمایش پروردگارمان قرار نميگیریم و به مقامات نايل نميشويم.

***

273. اميدوارم به مدد ربوبي، سخنان و کلمات ما از دلهايمان برخيزد؛ چرا که دل، جایگاه خداي رحمان است و او بايد سخن بگويد.

***

274. خداوند به ما عنایت فرماید تا به آن مقامی که خودش میخواهد، نايل شويم و آن، رسيدن به جمال زيبا است كه فرمود: «إنَّ اللهَ جَميلٌ يُحِبُّ الجَمال»57 خداوند، جميل است و بندههاي عاشقش را كه جمالاند، دوست ميدارد.

***

275. انشاءالله سخناني كه از دلهايمان بر زبانمان جاري ميشود، قصه و افسانه نپنداریم و از کنارش بیتوجه نگذریم. سخن دل است كه بر دلها تأثير ميگذارد.

***

276. اي پروردگار جميل! ما را از سبزهزارها به گلزارها، و از گلزارها به زيباترين و خوشبوترین گلها نايل فرما تا عطر خوشبوي بهشتي را استشمام كنيم.

***

277. اميدوارم خداوند با عنایات رحيمانهاش دلهای ما را منوّر و مطهر گرداند تا نسبت به همدیگر مانند بهشتيان مهربان باشيم و از سلام مقربان برخوردار شويم و به دستان صورتبخش خداي رحمان زيباروي گرديم و شكرگزار پروردگار كريم و رحيم باشيم.

***

278. انشاءالله این كلمات در قلبهای ما اثرگذار باشد تا به واسطه آنها به عشق برسیم و با نور عشق، اوّل خودمان را بشناسيم و سپس صراط حميد را بيابيم و هدايتگر بندگان خدا باشيم.

***

279. پروردگارا! صداقت، خلوص و طهارت را نصيبمان فرما و ما را شکرگزار نعمت ولایت قرار بده!

***

280. انشاءالله همانگونه که از نام اين محفل معنوي پيدا است، از پیروان ولایت و اهل بهشت باشيم و همانند ملائکهاي که در برابر آدم سجده كردند، مطيع و فرمانبردار باشیم.

***

281. بارالها! در اين دنياي ظلماني كه مردم اسير بيبند و باريشدهاند و زنهايشان را بيارزش نمودهاند، ما را به شناخت گوهر وجود زن، اين ارزشمندترين آفريده‌‌ات نايل فرما!

***

282. انشاءالله حال خوشي پيدا كنيم و چند قطرهاشک با صداقت بریزیم و بگوییم: خدایا! دست ما را بگیر و در این دنیای وانفسا به سوي ولیاي از اولیایت هدایتمان فرما!

***

283. خداوندا! به لطف و عنایت خودت ما را به نورانیان و روحانيان رحماني برسان تا از مؤمنان مطهر و منوّر شویم و بيناي حقايق گرديم که فرمودهاند: «اَلمُؤمِنُ یَنظُرُ بِنُورِ الله.»58

***

284. خدای سبحان و قدوس را شاکریم که اعضاي این محفل را اهل معنویت و معرفت قرار داده و از او ميخواهيم كه عليرغم بدخواهي و ظلم نامحرمان درگاه الهي، همچنان در مسير تقوا، استوار و صبور باقي بمانيم.

***

285. از خداوند كريم ميطلبيم كه مدد فرمايد تا همواره از راه معنويت و معرفت اولياءالله پيروي و حمايت نماييم.

***

286. انشاءالله در این محفل معنوی که به نام مقدس حضرت روحالله ناميده شده و روح مطهر و منوّر امام خميني(س)در آن حضور دارد، مورد عنایت حضرت حق قرار بگیریم و از خاصان و پیروان صدیق آن روح خدا باشیم.

 

برای مشاهده پی نوشت ها کلیک کنید
بازگشت ...
مرتبط باموضوع :

 عرفان در آئينه عقل  [ چهارشنبه، 4 تير ماه، 1393 ] 1039 مشاهده
 غفلت‌ آدم‌ در مراقبت‌ از حوّا 1  [ سه شنبه، 3 تير ماه، 1393 ] 622 مشاهده
 ام جمیل، نماد ساحران دوزخ  [ يكشنبه، 1 تير ماه، 1393 ] 631 مشاهده
 فارسي  [ پنجشنبه، 29 خرداد ماه، 1393 ] 676 مشاهده
 سخنرانی های استاد (ش)  [ سه شنبه، 13 مهر ماه، 1395 ] 174 مشاهده

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]